TARIEVEN & VERGOEDING

Tarieven en Vergoeding

Onze zorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wij hebben voor 2024 met een beperkt aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als wij geen contract hebben met uw verzekeraar en u mag niet zelf uw zorgverlener kiezen, dan vergoedt uw verzekeraar niet het volledige bedrag. Daarnaast dient u bij sommige verzekeraars toestemming te vragen voordat u met de behandeling mag starten. Houdt daarnaast in alle gevallen rekening met uw jaarlijkse eigen risico.

Contracten:

Wij hebben voor 2024 contracten met:

    • DSW / StadHolland / InTwente
    • EUcare/ Aevitae / Care4life
    • Achmea / De Friesland / FBTO / Interpolis / Zilveren Kruis / ZieZo / De christelijke Let op: Andere wachttijden ivm zorgkostenplafond
    • A.S.R. / Ditzo – Let op: Andere wachttijden ivm zorgkostenplafond

Vergoeding

De zorg die wij bieden wordt vergoed vanuit het basispakket van de verzekering. Wel kan het zo zijn dat uw verzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt. Dit heeft te maken met het type basisverzekering (met vrije artsenkeuze) en niet met een eventuele aanvullende verzekering. In sommige gevallen mag u niet zelf uw zorgverlener kiezen en vergoedt de verzekeraar als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, maar een bepaald percentage van de kosten. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars nodig om voorafgaand aan de behandeling toestemming te vragen (machtigingsvereiste).

Neem altijd voorafgaand aan de aanmelding contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of er sprake is van een eigen bijdrage of van eventuele andere door uw verzekeraar gestelde voorwaarden.

Let op: heeft u niet de financiële middelen om de eigen bijdrage te bekostigen, dan komen wij u tegemoet in deze kosten. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

Als u in 2025 bij ons in zorg blijft of komt, dan adviseren wij u uw polis na te gaan en deze mogelijk te wijzigen voor 1 januari zodat u geen eigen bijdrage heeft. Dit kan door te kiezen voor een zuivere resititutiepolis of door over te stappen op een gecontracteerde verzekeraar.

Verzekerde zorg Onverzekerde zorg
Traumagerelateerde klachten Levensfase problematiek
Angstklachten Werkgerelateerde klachten
Klachten waarvan de huisarts of verwijzer vermoedt dat daar een psychische diagnose bij hoort Leerproblemen
Stemmingsklachten Relatie problematiek
Problemen waarvoor geen diagnose is gesteld

Geen contracten:

Praktijk Aurelius heeft voor het jaar 2024 niet met alle verzekeraars contracten kunnen afsluiten. Wij vinden dat zorgverzekeraars te veel (administratieve) voorwaarden stellen die niet in het belang zijn van inhoudelijk goede zorg. Daarnaast bepalen sommige verzekeraars (middels zogenaamde omzetplafonds) hoeveel cliënten wij per jaar maximaal mogen behandelen; dit aantal ligt lager dan realistisch is en dit zou betekenen dat wij veel cliënten die zich bij ons melden geen zorg zouden kunnen bieden en moeten terugverwijzen. Tot slot meent een aantal verzekeraars al voldoende GGZ te hebben ‘ingekocht’ in de regio.

Als u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten, dan wordt de zorg volledig vergoed door uw verzekeraar. Wij adviseren u om bij een verzekeraar met wie wij geen contract hebben, altijd de polisvoorwaarden goed door te nemen en om een (schriftelijke) bevestiging te vragen over de hoogte van de vergoeding. Uw verzekeraar maakt met u als verzekerde afspraken over de hoogte van de vergoeding, het is uw verantwoordelijkheid om u goed te laten informeren.

Let op dat sommige verzekeraars de GGZ uitsluiten van hun restitutiepolis (combinatiepolis) en dat het soms nodig is om vooraf schriftelijk toestemming te vragen om in zorg te mogen komen (machtigingsbeleid), óók als u al in zorg bent. Hierdoor kan het zijn dat u uw behandeling moet pauzeren. Uw verzekeraar vraagt u bij het beoordelen van de machtiging om medisch inhoudelijke informatie, zoals uw behandelplan en de verwijsbrief.

Praktijk Aurelius voldoet aan alle eisen om geestelijke gezondheidszorg te mogen bieden. Wij zijn als instelling voor medisch specialistische zorg toegelaten volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), we beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en onze regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd.

Tarieven

De tarieven die Praktijk Aurelius in rekening brengt, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De verzekeraars noemen dit ook wel de ‘NZA-tarieven’ of de ‘wettelijke tarieven’. Daarnaast spreken zij soms van ‘marktconforme tarieven’, hiermee worden tarieven bedoeld die de verzekeraars in hun eigen contracten opnemen. Deze tarieven zijn een stuk lager; let hierop bij de berekening van uw vergoeding.

De hoogte van het consulttarief is van een aantal zaken afhankelijk; zo speelt het beroep van de behandelaar een rol, maar ook het type consult (diagnostiek of behandeling), de duur van het consult (gereserveerde minuten) en de setting (wij werken over het algemeen met meerdere behandelaren samen aan uw behandeling, onder setting ambulant sectie III – multidisciplinair). Deze verschillende componenten leiden tot een bepaalde code met een bijbehorend tarief. U kunt de vastgestelde tarieven hier (GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl) inzien.

Facturen

Als wij een contract hebben afgesloten met uw verzekeraar, dan declareren wij direct bij hen.

Indien wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, dan dient u de factuur zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Wij hebben het versturen en incasseren van de rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Zo kunnen wij onze aandacht aan goede zorg besteden en heeft u de mogelijkheid gemakkelijk online uw rekeningen in te zien en te betalen. Op de website van Infomedics kunt u zaken rondom de betaling van uw rekening namelijk snel en eenvoudig regelen. Infomedics werkt veel samen met zorgorganisaties en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.

In de periode dat u bij ons in zorg bent, ontvangt u iedere 6 weken een factuur van Infomedics die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

We gaan bij de declaratie uit van de tijd die voor u gereserveerd is, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Wij verzoeken u bij vragen omtrent de versturing of betaling van de factuur contact op te nemen met Infomedics. Bij inhoudelijke vragen over uw factuur of bij een afwijzing van uw verzekeraar, kunt u contact opnemen met ons via facturen@praktijkaurelius.nl.

Voorwaarden vergoeding

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet sprake zijn van een geldige verwijsbrief en van een vergoede diagnose (DSM 5-classificatie). Dit wordt met u besproken tijdens het intakegesprek. Onder andere lichte (aanpassings)klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet onder verzekerde zorg.

No-show beleid

Wij snappen dat u een keer verhinderd kunt zijn. Als u uw afspraak 24 uur van te voren afzegt, zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Uw afspraak kunt u afzeggen door ons te bellen of een bericht in te spreken op onze voicemail (ook buiten kantoortijden). In het geval dat u uw afspraak niet tijdig afzegt, brengen wij een deel van de gereserveerde tijd (à € 60) in rekening.

Mocht u vragen hebben over ons no-show beleid, bel ons gerust of bespreek deze met uw behandelend psycholoog.

Blijf jezelf onderzoeken.

Marcus Aurelius